اطلاعات شرکت، نمایشگاه و سازندگان ساختمان

1-13 از 13

نمایشگاه ساختمان اصفهان

دایرکتوری نمایشگاه ساختمان اصفهان دارای تعداد1531 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه، و... می شود و به صورت اکسل آماد...
2,300,000 ریال

دایرکتوری ساختمان استان البرز

دایرکتوری ساختمان استان البرز دارای تعداد 45 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر و شماره همراه می شود و بصورت اکسل آماده شده است.
750,000 ریال

دایرکتوری ساختمان استان اصفهان

دایرکتوری ساختمان استان اصفهان دارای تعداد 1531 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها می شود که به صورت...
2,500,000 ریال

دایرکتوری ساختمان سازان تهران

دایرکتوری ساختمان سازان تهران دارای تعداد 25082 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
28,500,000 ریال
تخفیف 20 %

دایرکتوری نمایشگاه ساختمان تهران

دایرکتوری نمایشگاه ساختمان تهران دارای تعداد 777 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، آدرس سایت، شرکت های بازدید کننده...
1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
تخفیف 15 %

انجمن شرکت های ساختمانی کشور

دایرکتوری انجمن شرکت های ساختمانی دارای تعداد19704مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر و شماره همراه و تفکیک استان ها می شود که به صو...
14,500,000 ریال 17,000,000 ریال

ساختمان سازان به تفکیک مناطق

دایرکتوری ساختمان سازان به تفکیک مناطق دارای تعداد 22068 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، تفکیک مناطق و شماره همراه و...می شود که به صورت اکسل آما...
19,000,000 ریال

دایرکتوری شرکت ساختمانی

دایرکتوری شرکت ساختمانی دارای تعداد 671 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
1,000,000 ریال

شرکت ساختمانی

دایرکتوری شرکت ساختمانی دارای تعداد 671 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
600,000 ریال

شرکت ساختمانی قزوین

دایرکتوری شرکت ساختمانی قزوین دارای تعداد 271 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها و... می شو...
430,000 ریال