بانک اطلاعات پوشاک

1-7 از 7

بانک اطلاعات پوشاک

تخفیف 35 %

الیاف و پارچه

دایرکتوری الیاف و پارچه دارای تعداد 2507 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استانی و... می شود که به صورت اکسل آماده شده...
1,300,000 ریال 2,000,000 ریال

نساجی، پوشاک، رودوزی

دایرکتوری نساجی، پوشاک، رودوزی دارای تعداد 52 مورداطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه تفکیک استانی، نام مدیر و نام کارخانه و...می شود...
500,000 ریال

نساجی

دایرکتوری نساجی دارای تعداد 117 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر، نام کارخانه، آدرس سایت و تفکیک استانی و... می شود که به صورت اک...
650,000 ریال

تولید کالاهای نساجی

دایرکتوری تولید کالاهای نساجی تعداد 313 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استانی و... می شود که به صورت اکسل آماده شده...
1,300,000 ریال

پوشاک البرز

دایرکتوری پوشاک البرز دارای تعداد 1950 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
1,600,000 ریال

دایرکتوری پوشاک

دایرکتوری پوشاک داری تعداد 141 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، نام مدیر و تفکیک استانی و... می شود که به صورت اکسل آماده شده...
850,000 ریال