دایرکتوری مدیران کشور

1-11 از 11

دایرکتوری مدیران کرمانشاه

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر عامل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع پکیج و ور...
350,000 ریال

دایرکتوری مدیران تهران

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر، حوزه فعالیت، ایمیل، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، و...
330,000 ریال

دایرکتوری مدیران اصفهان

این فایل دارای نام واحد، محصول، آدرس، ایمیل، نام مدیر و شماره موبایل می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینا...
320,000 ریال

دایرکتوری مدیران مشهد

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر، ایمیل،حوزه فعالیت، ایمیل، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمی...
2,350,000 ریال

دایرکتوری مدیران کارخانه های تهران

این فایل دارای نام مدیر، شماره موبایل، فکس، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع...
4,250,000 ریال

مدیران کارخانه های خراسان رضوی

این فایل دارای نام مدیر، نام مدیر، موبایل، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع...
310,000 ریال

دایرکتوری مدیران کارخانه های اصفهان

این فایل دارای نام مدیر، شماره موبایل، فکس، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع...
4,700,000 ریال