دایرکتوری مدیران کشور

1-11 از 11

بانک اطلاعات مدیران استان تهران

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر عامل و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع پکیج و ور...
2,000,000 ریال

دایرکتوری مدیران اصفهان

این فایل دارای نام واحد، محصول، آدرس، ایمیل، نام مدیر و شماره موبایل می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینا...
500,000 ریال

دایرکتوری مدیران مشهد

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر، ایمیل،حوزه فعالیت، ایمیل، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمی...
8,350,000 ریال

دایرکتوری مدیران کارخانه های تهران

این فایل دارای نام مدیر، شماره موبایل، فکس، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع...
7,250,000 ریال

مدیران کارخانه های خراسان رضوی

این فایل دارای نام مدیر، نام مدیر، موبایل، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع...
810,000 ریال

دایرکتوری مدیران کارخانه های اصفهان

این فایل دارای نام مدیر، شماره موبایل، فکس، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، وبینار،انواع...
13,000,000 ریال

مدیران کل کشور

این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر، شماره همراه می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
70,000,000 ریال