سازمان ها وادارات

1-9 از 9
تخفیف 50 %

اطلاعات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق

بانک اطلاعات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق دارای تعداد 196 مورد اطلاعاتی است که شامل شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
400,000 ریال 800,000 ریال
تخفیف 30 %

اطلاعات اتحادیه، انجمن و تعاونی ها

بانک اطلاعات اتحادیه، انجمن، تعاونی دارای تعداد 1147 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
840,000 ریال 1,200,000 ریال
تخفیف 50 %

اطلاعات قوه قضاییه و تشکیلات مرتبط

بانک اطلاعات قوه قضاییه دارای تعداد 158 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
475,000 ریال 950,000 ریال
تخفیف 50 %

اطلاعات قوه مجریه و تشکیلات مرتبط

بانک اطلاعات قوه مجریه دارای تعداد 379 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس وزارت ورزش و جوانان کشور، وزارت کار و تعاون، وزارت صنعت، وزار...
750,000 ریال 1,500,000 ریال
تخفیف 32 %

اطلاعات مراکز امداد

بانک اطلاعات مراکز امداد دارای تعداد 233 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فوریت پزشکی، امداد خودرو، اطلاع رسانی و سیستم اطلاعاتی، امد...
650,000 ریال 950,000 ریال
تخفیف 25 %

اطلاعات پلیس و مراکز نظامی

بانک اطلاعات مراکز پلیس و مراکز نظامی دارای تعداد 566 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس یگان حفاظت از زندان ها، دفتر پلیس +10، پلیش پی...
980,000 ریال 1,300,000 ریال
تخفیف 50 %

اطلاعات رهبری و تشکیلات

بانک اطلاعات رهبری و تشکیلات دارای تعداد 86 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس کمیته امداد امام خمینی، نھادھا، سازمان ھا و موسسات تابعه...
350,000 ریال 700,000 ریال
تخفیف 50 %

اطلاعات وزارت خانه ها

بانک اطلاعات وزارت خانه ها دارای تعداد 97 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت جهاد کشاو...
325,000 ریال 650,000 ریال
تخفیف 14 %

اطلاعات سازمان صدا و سیما

بانک اطلاعات صدا و سیما دارای تعداد 67 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس شبکه های سیما، شبکه های صدا، شهرستانها و مراکز استانی، ادارات...
300,000 ریال 350,000 ریال