مدیران بر اساس استان و شهر

1-23 از 23

بانک اطلاعات مدیران استان تهران

این فایل دارای نام شرکت، نام مدیر، حوزه فعالیت، ایمیل، آدرس و شماره تلفن می باشد که به منظور جذب مشتری و مخاطب میانبری برای برگزارکنندگان همایش ها، سمینار، و...
38,000,000 ریال

مدیران شرکت های استان اردبیل

بانک مدیران شرکت های استان اردبیل دارای تعداد 303 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمای...
1,500,000 ریال

مدیران شرکت های استان آذربایجان غربی

بانک مدیران شرکت های استان آذربایجان غربی دارای تعداد 53 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارس...
850,000 ریال

مدیران شرکت های استان آذربایجان شرقی

بانک مدیران شرکت های استان آذربایجان شرقی دارای تعداد 6315 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ا...
4,500,000 ریال

مدیران شرکت های استان بوشهر

بانک مدیران شرکت های استان بوشهر دارای تعداد 263 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایی...
1,050,000 ریال

مدیران شرکت های ایلام

بانک مدیران شرکت های ایلام دارای تعداد 302 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
1,400,000 ریال

مدیران شرکت های استان فارس

بانک مدیران شرکت های استان فارس دارای تعداد 1288 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایی...
2,600,000 ریال

مدیران شرکت های استان اصفهان

بانک مدیران شرکت های استان اصفهان دارای تعداد 122 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمای...
1,030,000 ریال

مدیران شرکت های استان گیلان

بانک مدیران شرکت های استان گیلان دارای تعداد 1985 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمای...
3,300,000 ریال

مدیران شرکت های قم

بانک مدیران شرکت های استان قم دارای تعداد 842 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
1,400,000 ریال

مدیران شرکت های استان گلستان

بانک مدیران شرکت های استان گلستان دارای تعداد 793شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایی...
1,900,000 ریال

مدیران شرکت های استان کرمان

بانک مدیران شرکت های استان کرمان دارای تعداد 396 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایی...
1,200,000 ریال

مدیران شرکت های خراسان شمالی

بانک مدیران شرکت های خراسان شمالی دارای تعداد 656 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمای...
2,000,000 ریال

مدیران شرکت های استان مرکزی

بانک مدیران شرکت های استان مرکزی دارای تعداد 213 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایی...
1,650,000 ریال

مدیران شرکت های مشهد

بانک مدیران شرکت های مشهد دارای تعداد 1316 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
2,700,000 ریال

مدیران شرکت های استان مازندران

بانک مدیران شرکت های استان مازندران دارای تعداد 67 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نما...
700,000 ریال

مدیران شرکت های استان سمنان

بانک مدیران شرکت های استان سمنان دارای تعداد 737 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایی...
2,350,000 ریال

مدیران شرکت های استان یزد

بانک مدیران شرکت های استان یزد دارای تعداد 2912 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
3,800,000 ریال

مدیران شرکت های استان زنجان

بانک مدیران شرکت های استان زنجان دارای تعداد 258 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایی...
1,280,000 ریال

مدیران شرکت های قم

بانک مدیران شرکت های استان قم دارای تعداد 842 شماره موبایل است، همچنین می توانید به صورت مستقیم، به این شماره موبایل ها، پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.
1,400,000 ریال